Качество и опазване на околната среда


Качеството - основната ни ценност, се основава на висока прецизност, стриктен контрол и непрекъснат мониторинг на процесите. Нашите услуги се поддържат от една обширна система за управление на качеството - план, развитие, анализ, контрол и подобряване. Ние се концентрираме върху създаването на висококачествени продукти чрез ефективни и безупречни процеси, като по този начин удовлетворяваме желанията на нашите клиенти.
 С цел да се гарантира, че системата за управление на качеството е ефективна и работи, ние сме редовно одитирани от нашите клиенти. Принципите на управлението по отношение политика по качество и околна среда са представени на всички служители на компанията.


Фирма СЕТ ПиСиБи винаги поема отговорност за околната среда. Комбинацията от използването на качествени материали, както и пречистване на отпадните води с пречиствателна станция от немската фирма Guetling води до успешно постигане на стандартите по ISO 14001:2008.

Компанията постоянно следи и контролира доставените материали, като ефективно управлява, съхранява и събира разделно отпадъчния материал. 
Акцентира върху обучението на всички служители да познават, използват и дават препоръки към всички процеси, средства и продукти по опазването на околната среда.